لینک‌های گروه فرآوری


شناخت اصول گیاهان دارویی
(هزینه: 45000 ریال)
1400-07-12 0 بازدید
(0 | 0)
اصول انبارداری
(هزینه: 25000 ریال)
1400-07-12 0 بازدید
(0 | 0)
ساخت ماسک های پوست گیاهی
(هزینه: 95000 ریال)
1400-07-12 0 بازدید
(0 | 0)
اسانس گیری
(هزینه: 75000 ریال)
1400-07-12 0 بازدید
(0 | 0)
ساخت کرم های گیاهی
(هزینه: 95000 ریال)
1400-07-12 0 بازدید
(0 | 0)
ساخت رنگ های طبیعی مو
(هزینه: 95000 ریال)
1400-07-12 0 بازدید
(0 | 0)